Historia

Naximiento e primers trangos (1986-1990)

Dimpués d'a esbellugada d'a cucha en Aragón arredol d'o referéndum sobre a OTAN y en pleno desencanto por a marusaz rancada d'as istituzions autonomicas, o 29 de chunio de 1986 un zentenar de presonas, binculatas á dibersas asoziazions culturals, sozials, pazifistas e d'esfensa d'a tierra, achuntatas en Asambleya costituyén, dezidioron fundar un nuebo partiu politico, nazionalista aragonés e de cuchas: Unión Aragonesista-Chunta Aragonesista (UA-CHA). O 20 e 21 d'abiento zelebró en Zaragoza a suya I Asambleya Nazional baxo o lema Porque ya era hora. Porque ya caleba. Perque ja calía. Estió eslexito Presidén Eduardo Vicente de Vera, ocupando Chesús Bernal Bernal a Secretaría Cheneral.

Á os pocos meses, o 10 de chunio de 1987, o nuebo partito debe abordar o suyo primer reto eleutoral, una combocatoria triple á Cortes d'Aragón, monezipals y á o Parlamento Europeyo. Con o lema Siembra o futuro, CHA aconsigue os suyos dos primers conzellers en o monezipio d'Artieda. En Europa, partezipa en a coalizión "Cucha d'os Pueblos", chunto á atros partius nazionalistas de cucha, que no logra otener cadiera. 

O 17 e 18 d'abiento de 1988 se zelebra en Uesca a II Asambleya Nazional, con o lema Recuperar el pasado, construir el futuro. Rechirar o pasau, fer o futuro. Azucena Lozano Roy asume a Presidenzia de CHA, Chesús Bernal Bernal contina como Secretaire Cheneral e Bizén Fuster Santaliestra s'incorpora como Bizepresidén. 

En as eslizions á o Parlamento Europeyo d'o 18 de chunio de 1989, CHA fa parti d'a coalizión "Cucha d'os Pueblos", que otiene un eurodeputato, e partezipa en as eslizions chenerals de 29 d'otubre con Azucena Lozano como capeza de lista, baxo o lema Más amán. En ista etapa de creximiento, o partiu dezide adotar como unica denominazión o nombre de Chunta Aragonesista e as siglas CHA en a I Conferenzia Nazional arreunita en mayo de 1990. Como consecuenzia d'ixo, CHA adota un nuevo logotipo ta ras suyas siglas.

Refincamiento de l'aragonesismo de cuchas (1991-1999)

Con o lema Con aires nuebos, CHA logra as suyas primeras alcaldías en as eslizions d'o 26 de mayo de 1991 (Artieda e Castillazuelo) e dentra por bez primera en conzellos de mayor grandaria como Chaca, Balbastro, Tarazona, L'Almunia de Doña Godina… y en a primera capital de probinzia, Teruel. CHA se queda a no guaires mil botos d'a cadiera en as Cortes d'Aragón. 

Meses dimpués, o 4 e 5 de chinero de 1992, se fa en Teruel a III Asambleya Nazional (¡Imos entabán!), en a que se renueba a confitanza en a direzión d'o partiu. Ixa mesma añada surte Chobenalla Aragonesista, que se combertirá en a organización chobenil binculata á CHA. 

Son añadas de mobilizazions por o reparo d'o Estatuto e l'Autonomía Plena en as que CHA partezipa autibamén, fendo parti d'a Mesa de Partíus que fa o clamamiento d'as manifestazions d'o 23 d'abril de 1992 e de 1993 en Zaragoza e d'o 15 de nobiembre de 1992 en Madrí. O 29 de chinero de 1993, CHA fa a primera "cruzata d'o Ebro", esnabesando ro río á piet en o zentro de Zaragoza, como espresión rebendicatiba fren á o proyeuto de trescol d'o Ebro que esfendeba alabez o menistro sozialista Josep Borrell. En ixe contesto rebendicatibo, CHA dobla os suyos resultatos en as eslizions chenerals d'o 6 de chunio de 1993, con Chesús Yuste Cabello como capeza de lista e con o lema Da-li marCHA á o País. A IV Asambleya Nazional (Aragón crexe con nusatros), zelebrata en Zaragoza d'o 13 á o 15 de chinero de 1995, suposa ra eslizión de Bizén Fuster Santaliestra como Presidén, que completa o suyo equipe con Chesús Bernal Bernal en a Secretaría Cheneral e Chesús Yuste Cabello en a Bizesecretaría Cheneral. Pocos meses dimpués, en as eslizions d'o 28 de mayo, CHA otiene representazión en as prenzipals istituzions aragonesas, logra dos cadieras en as Cortes d'Aragón (ocupatos por Chesús Bernal Bernal e Chesús Yuste Cabello), azede á os conzellos de Zaragoza e Uesca e suma una terzera alcaldía (Biscarrués). 

O 28 de chinero de 1996, a II Conferenzia Nazional de CHA apreba o decumento Aragón e ro Estato, do se define o suyo modelo federal ta o reparo d'o Estato. Dos años dimpués, a V Asambleya Nazional, achuntata en Uesca baxo o lema trilingüe L'aragonesismo ta toz/Abriendo espacios/des de l'esquerra, torna á eslechir á Bizén Fuster Santaliestra como Presidén. Chesús Bernal Bernal ye soztituyito por Chesús Yuste Cabello como Secretaire Cheneral e s'incorporan á l'ária de Direzión Paco Pacheco Pardos e Yolanda Echeverría Gorospe, como Bisezecretaires Chenerals. O 3 de marzo, CHA, que ha lograto un gran creximiento, se queda en puertas de dentrar en o Congreso d'os Deputatos, baxo o lema Nos ban á oír e con José Antonio Labordeta Subías como capeza de lista. 

Á iniziatiba de CHA, se creya en abiento de 1998 a Fundazión Gaspar Torrente ta l'Imbestigazión e Desarrollo de l'Aragonesismo, ubierta á atras organizazions e presonalidaz aragonesistas, cuala primera etapa preside Eloy Fernández Clemente. O 29 de marzo de 1999 CHA se capuza en as nuebas teunolochías d'a informazión e presenta ra suya pachina web.

Costruyindo una ozión de gubierno (1999-2007)

En os comizios d'o 13 de chunio de 1999, as urnas aposan o aragonesismo de cuchas en o mapa politico aragonés: CHA fa un Grupo Parlamentario propio, con zinco cadieras en as Cortes d'Aragón, esperimenta un importán creximiento en a presenzia monezipal (pasa de 3 alcaldías á 8 e duplica o lumero de conzellers) e otiene por primera bez representazión en as deputazions probinzials de Zaragoza e Uesca, do se dentra á gubernar. Por primera begata, CHA ye presén en a Mesa d'as Cortes d'Aragón. De traza simultánia se zelebran as eslizions á o Parlamento Europeyo, en as que CHA concorre drento d'a coalizión “Os Berdes-As Cuchas d'os Pueblos”, que se queda á pocos botos d'otener representazión.

En as eslizions chenerals d'o 12 de marzo de 2000, CHA logra una fita istorica ta o nazionalismo aragonés e otiene representazión en o Congreso, con o lema Con boz propia e José Antonio Labordeta Subías á ra capeza. CHA se combierte asinas en a terzera fuerza politica d'Aragón. En a suya primera lechislatura, Labordeta será o batán d'o Gubierno de mayoría asoluta de José María Aznar (PP) e una d'as bozes más estacatas cuentra ra guerra d'Irak u cuentra o trescol d'o Ebro encluyito en o Plan Idrolochico Nazional (PIN). Son añadas d'intensa partezipazión de CHA en una nueba etapa de mobilizazions moltetudinarias cuentra o ementato trescol d'o Ebro e cuentra o PIN (Barzelona, Madrí, a Marcha Azul dende o Delta dica Bruselas, Palma de Mallorgas, a Marcha á o Mediterránio á piet dende Reinosa dica Balenzia, ez.).

En a VI Asambleya Nazional (Encarando el futuro. Plantando firmes enta l’esdebenidero. Encarant el futur), zelebrata en Teruel d'o 19 á o 21 de chinero de 2001, Bizén Fuster Santaliestra ye eslechito atra begata ta un terzer mandato en a Presidenzia e José Antonio Acero Gil asume a Secretaría Cheneral.

En as eslizions autonomicas e monezipals d'o 25 de mayo de 2003, CHA logra os millors resultatos d'a suya istoria, con o lema Cambea Aragón con nusatr@s, y esdebiene a terzera fuerza politica en os dos comizios, con 9 cadieras en as Cortes d'Aragón, 20 alcaldías, 199 conzellería, 4 deputatos-as probinzials e bellas 50 consellerías comarcals. As fuerzas de cucha suman mayoría asoluta, pero o PSOE encapezato por Marcelino Iglesias Ricou dezide continar gubernando Aragón con o PAR. Sin dembargo, s'alcanza un alcuerdo en o Conzello de Zaragoza entre o PSOE (encapezato por Juan Alberto Belloch Julbe) e CHA (encapezato por Antonio Gaspar Galán) ta farchar un gubierno monezipal progresista. Asinas, o 29 de chunio de 2003, a III Conferenzia Nazional de CHA emologa l'alcuerdo de gubernabilidá entre CHA e PSOE ta deputazions e conzellos.

En a VII Asambleya Nazional de CHA zelebrada en Zaragoza d'o 16 á o 18 de chinero de 2004 (Fendo País. Dende a cucha, un Aragonesismo ta toz) Bizén Fuster Santaliestra torna á emologar a suya Presidenzia. José Antonio Acero Gil contina como Secretaire Cheneral e se recupera por partita dople a fegura d'a Bizesecretaría Cheneral, con Mar Herrero Roche e Chesús Bernal Bernal.

As eslizions chenerals d'o 14 de marzo suposan un nuebo esito de CHA, que refinca a cadiera de José Antonio Labordeta Subías á penar d'a enorme bipolarizazión d'o boto, chenerata dimpués d'a masacre terrorista d'o 11-M en Madrí, e á ra gran partezipazión ziudadana. CHA contrebuye á o cambeo politico en refirmar a imbestidura de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) ta que costituiga un gobierno de cuchas que atienda á os intreses d'Aragón. Meses dimpués, a coalizión "Europa d'os Pueblos", en a que s'entegra CHA, otiene de nuebo una cadiera.

En chinero de 2005, o Comité Nazional de CHA alcuerda no reconoxer á Chobenalla Aragonesista a suya condizión d'organizazión chobenil de CHA, asinas como a creyazión probisional d'un nuebo modelo de chobentuz d'o partiu, Chobentú-Jóvenes de CHA. O 28 de chinero d'a mesma añada se pesenta a “Fundazión Aragonesista 29 de Chunio”, binculata á CHA, que entrega añalmén os Premios ‘Aragón’ e organiza autibidaz culturals, sozials e formatibas.

En 2006 CHA mete en marcha una campaña ta desichir a torna de tot ro patrimonio aragonés espoliato y emigrato (Por dinidá, deboluzión ¡ya!) e fa un poder ta ubrir un debate sozial sobre a nezesidá de reparar o Estatuto d'Autonomía d'Aragón. As añadas 2006 e 2007 se zentran, de feito, en o enantamiento d'o nuebo Estatuto que ni encaramulla ras angluzias d'autogubierno de CHA, ni reconoxe á Aragón competenzias que sí se reconoxen á atras Comunidaz Autonomas. As emiendas de CHA en a esfensa de mayor autogubierno ta Aragón e más imbersions d'o Estatu y en cuentra de cualsiquier trescole d'o Ebro son rebutatas sistematicamén en as Cortes d'Aragón por PSOE, PP, PAR e IU, que autúan como un bloque. Ta afaborexer una posible negoziazión en a siguién fase en Madrí, CHA s'astiene en a botazión zaguera en l'Alfaxería o 21 de chunio de 2006, pero os nuebos retalles que s'introduzen dende as Cortes Chenerals esplican o boto final d'o Deputato de CHA, José Antonio Labordeta Subías, en cuentra d'o reparo planteyato.

Os aires s'han chirato e as eslizions d'o 27 de mayo de 2007, á ras que s'acude con o lema Motor de cambeo, ban a suposar un retacule eleutoral ta CHA, que pierde refirme en as Cortes d'Aragón, anque aumenta, manimenos, a presenzia istituzional local en tot ro País: 23 alcaldías, 228 conzellerías, 3 representans en deputazions probinzials (se dentra por bez primera en a Deputazión de Teruel) e 51 representans en os distintos consellos comarcals. O 24 de chunio se fa a IV Conferenzia Nazional, que debate sobre a politica de pautos poseleutorals e adota dibersos alcuerdos, entre ellos o de refusar un gubierno tripartito con PSOE e PAR en o Conzello de Zaragoza, dimpués d'a perda de tres conzellerías.

Una nueba etapa (2008-2014)

Os días 12 e 13 de chinero de 2008 se zelebra en Uesca ra VIII Asambleya Nazional (Renobazión. Compromís. País), marcata por os resultatos eleutorals e l'ansia de renobazión. Nieves Ibeas Vuelta ye eslechita Presidenta d'o partito e Juan Martín Expósito asume a Secretaría Cheneral. A Direzión de CHA se completa con José Luis Soro Domingo, Marisa Fanlo Mermejo e Gregorio Briz Sánchez, que ocupan as Bizesecretarías Chenerals, e Juan Campos Ara, Secretaire d'organizazión e Finanzas. 

O 9 de marzo de 2008, CHA aborda o difízil reto de refincar a cadiera de José Antonio Labordeta Subías, que ya ha nunziato ro suyo retiro. Con o lema Aragón con más fuerza. Tú dezides, Bizén Fuster Santaliestra encapeza a candidatura por Zaragoza, siguito por Labordeta, pero no se logra l'oxetibo. L'ausenzia d'una boz aragonesista en o Congreso tiene ascape consecuenzias negatibas ta Aragón: o empente d'un nuebo trescol d'o Ebro, ista bez ta Barzelona; o retalle d'as imbersions d'o Estato en Aragón; as demandas aragonesas inoratas en o nuebo sistema de finanziazión autonomica, ez. 

En os siguiens meses, CHA prosigue o suyo prozeso d'esbiellamiento. O 29 de nobiembre de 2008, a V Conferenzia Nazional (Preparad@s para nuevos retos / Parat@s ta nuevos retos / Preparats per a nous reptes) apreba o Plan d'Azión Politica 2009-2011, que estatueze as línias prioritarias de CHA e conleba cambeos como o d'a imachen corporatiba d'o partiu. A nueba imachen ye difundita en os autos d'o 23 d'abril de 2009. Zinco días antis, o Comité Nazional de CHA eba reconoxito á l'asoziazión chobenil Chobentú Aragónesista como as chobentuz d'o partiu. 

A siguién zita eleutoral son os comizios europeyos d'o 7 de chunio de 2009, que suposan a continidá d'a cadiera ta ra coalizión “Europa d'os Pueblos-Berdes”, d'a que CHA ye parti. En as siguiens añadas, CHA tiene gran presenzia en as istituzions europeyas grazias á o responsable d'Afers Europeyos, Miguel Martínez Tomey. Asínas se ye ita farchando una solida propuesta nazionalista e de cuchas, que premite refincar con firmeza o proyeuto politico de CHA dica plegar á ras eslizions autonomicas e monezipals d'o 22 mayo de 2011, ta ras que s'acude con o lema Fe o trango e con a imachen d'a candidata á ra Presidenzia d'Aragón, Nieves Ibeas, como elemento prenzipal tanto en precampaña como en a campaña eleutoral. CHA repite resultatos ta ras Cortes d'Aragón con 3 deputatos-a por Zaragoza e 1 por l'Altoaragón, mantiene o deputato probinzial en a Deputazión de Zaragoza y aposenta ra presenzia istituzional local con 23 alcaldías, 185 conzellerías e 37 representans en os distintos consellos comarcals. 

O 20 de nobiembre de 2011, dimpués de l'alanto d'as Eslizions Chenerals, se logra un esito en consiguir, dimpués de l'aprebazión en Comité Nazional d'un pauto eleutoral con IU en Aragón, tornar á o Congreso d'os Deputatos con Chesús Yuste. 

Os días 10, 11 e 12 de febrero de 2012 se zelebra a IX Asambleya Nazional con o lema ¡Entabán!, en a que ye eslexito José Luis Soro Domingo ta ocupar a Presidenzia d'o partiu. Contina en a Secretaría Cheneral Juan Martín Expósito, mientres as Bizesecretarías son ocupatas por Juan Campos Ara, Ángela Labordeta de Grandes e Joaquín Palacín Eltoro. Chuaquín Bernal Cupido asume a Secretaría d'Organizazión. 

Dende 2012 se desarrolla una campaña en esfensa de l'autogubierno d'Aragón baxo o lema +ara, que leba á l'aprebazión d'o decumento Enta una nueba comenenzia politica ta Aragón en a VI Conferenzia Nazional, zelebrata o 18 de mayo de 2013.

Galería